Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Biskupija

Program: "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. – 2020
Projekt je financiran:
Projekt je sufinanciran od:: Projekt sufinanciraju EU iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., u 100% iznosu od 1.965.607,80 kuna

Ured za udruge Vlade RH
Početak/Kraj: 5.11.2020. - 4.11.2022.
Trajanje: 24 mjeseca
Nositelj projekta: Udruga VISOKI JABLANI (HR)

S ciljem demografske i gospodarske revitalizacije općine, uspostavljamo Društveni centar za održivi razvoj lokalne zajednice kao glavni instrument za gospodarski, društveni i kulturni razvoj. Općina Biskupija, temeljem Ugovora o korištenju javnog prostora, ustupa objekt u 100% vlasništvu Općine na korištenje i upravljanje partnerskim NVO-ima za javnu namjenu, tj. za provedbu postojećih i razvoj novih programa za unaprjeđenje kvalitete lokalnog života (informatičke pismenosti; građanskih kompetencija i društvene odgovornosti; revitalizacije kulturne baštine; održivog gospodarenja resursima; organiziranje slobodnog vremena i dr.), uz dugoročan ugovorni odnos, bez naknade i uz obvezu pokrivanja materijalnih troškova.

Ovaj model upravljanja kroz javno-civilno partnerstvo povećat će odgovornost javne uprave za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima. Organiziranje “co-working” prostora i zajedničko upravljanje Centrom izgradit će kapacitete OCD-a za pružanje javnih usluga, organiziranje društvenog života i razvoj novih programa za jačanje dijaloga između građana, lokalne vlasti i drugih dionika za upravljanje lokalnim razvojnim resursima. Veliki dio edukativnog sadržaja će biti usmjeren na djecu i mlade s ciljem direktnog "ulaganja u budućnost". Mladi će biti educirani o odgovornom građanstvu te ravnopravno uključeni u javne rasprave i strukturirane dijaloge dionika vezano za potrebe lokalne zajednice. Centar će biti sjedište „lokalne akcijske grupe“ građana, čiji članovi će biti osposobljeni za sudioničko upravljanje te preuzimati inicijativu i stvarati lokalna partnerstva za razvoj, tzv. „bottom up“ pristup. LAG će, uz stručno vodstvo, mapirati stvarne potrebe i razvojne potencijale zajednice. Bit će izrađen Interpretacijski plan općine, temeljen na turističkim, okolišnim i gosp. prednostima. Projekt potiče razvoj sudioničke demokracije, društvene i političke participacije na lokalnoj razini, te građanskih kompetencija stanovnika; uključuje značajan broj volontera (30-tak) te jača vidljivost OCD-a u društveno-ekonomskom razvoju. Projekt promiče zajedničku kolektivnu i individualnu odgovornost u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti te odgovara na mnogobrojne potrebe ljudi koji žive u nepovoljnom položaju, u siromašnom i izoliranom području.

Centar će predstavljati glavni instrument za rehabilitaciju općine, jačanje zajedništva i izgradnju povjerenja između građana i lokalne vlasti te postizanje napretka; potaknut će društveni, gospodarski i kulturni razvoj općine te dugoročno utjecati na održivi razvoj na razini županije, odnosno Države. Predstavljat će prostor sudjelovanja za unaprjeđenje kulturnih, solidarnih, intelektualnih, građanskih i društvenih potencijala stanovnika u svrhu jačanja zajednice. Bit će izgrađeni kapaciteti stanovništva za građanske inicijative, pokretanje gospodarskih djelatnosti i sudjelovanje u razvoju i provedbi lokalnih razvojnih politika. Bit će podignuta informatička pismenost, kao i svijest građana o održivom razvoju kao bitnom elementu razvoja zajednice, te o potrebi kritičkog razmišljanja i proaktivnog djelovanja u domeni društvenog razvoja. Kroz projekt će biti izgrađeni ljudski i financijski kapaciteti partnerskih udruga za pružanje usluga od općeg interesa i zadovoljavanje kulturnih i društvenih potreba lokalne zajednice kroz produkciju sadržaja u suradnji s građanima i JLS. Projekt predstavlja početak dugoročnog procesa usmjeravanja općine Biskupija u pravcu održivosti, i ujedno otvara nove mogućnosti financiranja razvojnih projekata te povećanje stope sufinanciranja od strane EU-a, kako na lokalnoj tako i na državnoj razini. U suradnji s građanima će se mapirati potrebe potencijala za gospodarski razvoj, razraditi metode i alati revitalizacije prirodnih, kulturnih i poslovnih resursa s potencijalom za razvoj održivog turizma kako bi se konkretno potaknuo razvoj turističkih gospodarstava, uz unaprjeđenje turističke ponude JLS na način da jača imidž i identitet destinacije, privlači turiste na cjelogodišnjoj razini i doprinesi novim zapošljavanjima i samozapošljavanjima. Dugoročnu održivost će osigurati i široka promocija te javna vidljivost projekta koji daje dodatnu društvenu vrijednost i kojim se podiže kvaliteta života pojedinaca te unaprjeđuje razvoj kako lokalne, tako i šire društvene zajednice.


Link na projekt:

 

Novosti

Partneri projekta

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account